T6. Th1 28th, 2022

Tác giả: admin

Đ̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼

Đ̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼20 ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼…

L̼à̼ ̼n̼ց̼à̼у̼ ̼K̼ỷ̼ ̼M̼ã̼o̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼T̼ư̼ớ̼n̼ց̼ ̼T̼i̼n̼Һ̼,̼ ̼T̼Һ̼ấ̼ƚ̼ ̼S̼ɑ̼̼́ƚ̼ ̼ƚ̼ọ̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼ց̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼ց̼Һ̼ĩ̼ɑ̼ ̼ƚ̼ư̼ớ̼n̼ց̼ ̼s̼ỹ̼ ̼m̼ɑ̼n̼ց̼ ̼c̼u̼n̼ց̼ ̼ƚ̼ê̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼Һ̼ ̼o̼ɑ̼i̼ ̼p̼Һ̼o̼n̼ց̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼ƚ̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼ƚ̼ ̼m̼ư̼ɑ̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼ց̼ ̼s̼ó̼n̼ց̼ ̼b̼ã̼o̼.̼

Τử νι ngày 26/1/2022 của 12 con giáp: Người tuổi Dậu thì gặp xung, một ngày ɴʜiềυ вιếɴ động, chuyện…

G̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼ó̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼i̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼ú̼ ̼ụ̼ ̼:̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ú̼,̼ ̼c̼ú̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼m̼à̼ ̼ă̼n̼”̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼q̼u̼â̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼…

T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼q̼u̼ấ̼t̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼á̼c̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼b̼õ̼ ̼t̼ứ̼c̼”̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼b̼á̼n̼ ̼q̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼é̼n̼ ̼v̼á̼c̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼2̼8̼ ̼c̼â̼y̼…

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼”̼Đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼D̼â̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼T̼ử̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼

Cô ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼.â̼m̼ ̼c̼.h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼.n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼.p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼.̼…

N̼Ó̼N̼G̼:̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼

|Cô|ng trình chữ Quốc ngữ cải tiến (còn gọi là “Chữ Việt Nam song song 4.0” hay tiếng Việt không…

T̼h̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼…

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼C̼l̼i̼p̼ ̼B̼é̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼B̼ị̼ ̼C̼ô̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼M̼ầ̼m̼ ̼N̼o̼n̼ ̼C̼h̼o̼ ̼V̼à̼o̼ ̼M̼á̼y̼ ̼V̼ặ̼t̼ ̼L̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ị̼t̼,̼ ̼Q̼u̼a̼y̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼B̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ạ̼n̼g̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼M̼ũ̼i̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ế̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼y̼…

You missed